🔻تعرفه تبلیغات🔻

نوع تبلیغات

 

 

15 روزه

 

 

35 روزه

 

 

240*120

90.000

 

 

130.000

 

 

60*468

 

 

75.500

 

 

80.500

 

 

60*234

 

 

55.000

 

 

60.000

 

 

    متنی      

 

 

30.000

 

 

50.000

برای هماهنگی در تلگرام پیام دهید